dầu gội đen tóc, dầu gội đầu đen tóc, dầu gội đen tóc komi, dầu gội đầu đen tóc komi, --- dầu gội đen tóc nhật bản, dầu gội đầu đen tóc nhật bản, dầu gội đen tóc komi nhật bản, dầu gội đầu đen tóc komi nhật bản

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

  • Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;
  • Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;
  • Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.
  • Truy xuất thông tin cá nhân

Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho shop đều có quyền:

  • Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin đã được thu thập;
  • Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
  • Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.